رصد ستارگان در مدرسه

ستاره ها و سیاره ها امروز به مدرسه اومدن...

روز مادر

روز مادر مبارک

محیط و مساحت

برای هر کدام از مفاهیم محیط و مساحت به صورت جداگانه تدریس داشتیم.

حیوانات جنگل

قرار بود هر کس عروسک یه حیوان رو با خودش بیاره و درباره اش برای بچه ها توضیح بده.

گیاهان

با خودمون از خونه گیاه های مختلف آوردیم...

صفحات

alireza