شناسه : 151
چهارشنبه 8 آبان 1398 ساعت 08:27 2019-10-30 08:27:54
<p>جهت دوره مباحث دسته های یکی و ده تایی و جمع و تفریق با بچه ها بانک بازی کردیم...</p>

جهت دوره مباحث دسته های یکی و ده تایی و جمع و تفریق با بچه ها بانک بازی کردیم...

این بازی را با دسته هایی که بچه ها در سال گذشته به عنوان تکلیف عید ساخته بودند انجام دادیم. بچه ها در گروه های چهار نفره نشستند. یک نفر بانکدار بود و بقیه دو تا تاس می انداختند و بانکدار به اندازه جمع عددهای دو تاس به آنها دسته های یکی و ده تایی می داد.

اضافه کردن دیدگاه جدید

alireza