دیدار از مسجد فائق

برای تدریس درس «مسجد محله‌ی ما» کتاب فارسی و آشنایی با فعالیت‌های...

بانکداری در کلاس

جهت دوره مباحث دسته های یکی و ده تایی و جمع و تفریق با بچه ها بانک بازی کردیم...

صفحات

alireza