اردوی کاربازیا

ما امروز به یه اردوی خیلی هیجان انگیز رفتیم...

حل دوستانه تمرین ها و مطالعه رشد

حل دوستانه تمرین ها

 

پیام رمز را پیدا کن

تصاویر را بچه ها در گروه های دو نفره ای که تشکیل دادند، کشیدند.

روابط بین شکل ها

کلاس ریاضی امروزمون راجع به روابط بین شکل ها بود

نمایش های کتاب فارسی ما

توی درس فارسی کلاس دوم یکسری درس ها رو به صورت نمایش آموزش میدیم

جشن صد در کلاس دوم

اولین روز هفته را با یک جشن بانشاط شروع کردیم.

روابط بین شکل ها

کلاس ریاضی امروزمون راجع به روابط بین شکل‌ها بود...

 

آموزش ساعت

کلاس ریاضی امروزمون آموزش دقیقه در ساعت بود. 

املا سفره ای

امروز یک املای هیجان انگیز داشتیم...

 

صفحات

alireza